010-489 10 30

Huvudrubriker

Vår värdegrund

Värdegrund för Brottsofferjouren

Brottsofferjourens ändamål är att erbjuda och ge medmänskligt stöd, information och praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Brottsofferjourens insatser är ett komplement och ett alternativ till myndigheternas stöd. Brottsofferjouren betonar aktiv samverkan med andra organisationer och myndigheter för att kontinuerligt utveckla stödet till brottsutsatta och stärka deras rättigheter.

Brottsofferjourens vision för samhällets brottsofferstöd är att alla som utsätts för brott ska få ett likvärdigt stöd när det gäller att hantera:

 • Rättsprocessens alla delar, inklusive polisutredning, skydds-och skadeståndsfrågor samt försäkringsfrågor

 • Psykiska, fysiska, sociala och existentiella konsekvenser av brottet

Stödinsatserna ska erbjudas skyndsamt och pågå tills den brottsutsatta personens behov är tillgodosett. Med brottsutsatt menas en person som upplever sig eller närstående utsatt för brott, oavsett om polisanmälan gjorts eller inte.

I visionen ingår också rätten till stöd, information och vid behov skydd till människor som bevittnar brott, från inledningen av rättsprocessen till uppföljningen efter. Vittnen ska känna full trygghet att lämna sin berättelse.

Brottsofferjouren vägleds utöver stadgarna med minimikrav av denna värdegrund som beskriver organisationens utgångspunkter och det grundläggande förhållningssätt varje person som är aktiv inom Brottsofferjouren har i arbetet gentemot brottsutsatta, vittnen och anhöriga (stödsökanden) och varandra i organisationen. Dessa grundläggande dokument kompletteras med policys i olika sakfrågor. Värdegrunden gäller för all verksamhet i Brottsofferjouren såväl i en lokal brottsofferjour som på Brottsofferjourens Förbundskansli.

Utgångspunkter –Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är grunden för vårt arbete. Dessa gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, politisk uppfattning eller social ställning och fastslår alla människors lika värde och lika rättigheter. 2 Ledord för personligt förhållningsätt.

Följande fyra ord med sina beskrivningar anger de förhållningsätt som varje person som är aktiv inom Brottsofferjouren har i sitt arbete gentemot stödsökande. Motsvarande förhållningsätt kännetecknar också hur vi är mot varandra i Brottsofferjouren och i de externa kontakter som uppdrag inom Brottsofferjouren innebär.

Vara empatisk

Vi bekräftar den stödsökandes upplevelse utan att ta ställning i sakfrågorgenom att:

 • Respektera olikheter

 • Lyssna aktivt

 • Vara inkännande

Engagerad

Vi drivs av en vilja att hjälpa stödsökande att hantera sin situation utan att överta ansvar från den utsatta personen genom att

 • Ge information, praktiska råd och stöd

 • Erbjuda lugn och trygg samtalsmiljö

 • Vara intresserad av utvecklingen i det lokala samhället och omvärlden i övrigt

Trovärdig

Vi förmedlar stöd och information utifrån den stödsökandes situation utan att låta våra egna behov och intressen styra genom att

 • Använda vår erfarenhet och kunskap

 • Så långt som möjligt sätta oss in i den stödsökandes upplevelse

 • Respektera den stödsökandes integritet

Ansvarskännande

Vi tar ansvar för att göra det vi lovat och att det ligger inom vårt uppdrag och den egna förmågan genom att

 • Ha god självkännedom

 • Vid behov hänvisa stödsökande till andra inom den egna organisationen eller till någon annan ideell organisation

 • Vid behov hänvisa stödsökande, exempelvis till socialtjänsten, hälso-och sjukvården eller juridisk expertis

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.